برچسب: ره یافته

نمایش به صورت

مسلمان نامسلمان! گفت و گو با سهیل اسعد

22 تیر 1398

تشرف به اسلام یعنی…

02 شهریور 1397

راهبه مسیحی تازه مسلمان شده،اسلام را هدفمندترین دین دانست

03 فروردین 1397

اعمال مسلمانان را انجام میدادم ولی شهادتین را نگفته بودم. «کریستین کروثر»

20 اسفند 1396

زیبایی صدای اذان و جالب بودن تصدیق مسیحیت توسط اسلام باعث مسلمان شدن دو بانو شد

20 بهمن 1396

استاد چینی در اصفهان شهادتین گفت و مسلمان شد +تصویر  

29 تیر 1396

ماجرای مسلمان شدن دختر انگلیسی که عاشق امام حسین شد

25 خرداد 1396

دکتر مهدی«لنارت» پترسورنسن:برای شناخت خدا پنج تمدن بزرگ جهان را انتخاب کردم و قرآن و کتابهای دیگر را مطالعه کردم

02 اردیبهشت 1396

در جستجوی عبارت(خدایی وجود ندارد)بودم که خدا را یافتم!

12 بهمن 1395

شابانو واری: به شیوه مسحیت با خدا صحبت کردم و گفتم خدایا بهترین دین را به من معرفی کن

07 بهمن 1395