برچسب: انگلیس

نمایش به صورت

برگزاری مراسم «از مسجد من بازدید کن»

۲۰ اسفند ۱۳۹۷

همایش بررسی آینده تحقیقات اسلامی در انگلیس

۲۰ اسفند ۱۳۹۷

همایش زنان مسلمان به مناسبت روز جهانی زن

۱۴ اسفند ۱۳۹۷

راه اندازی بانک غذای هفتگی برای نیازمندان انگلیسی توسط مسلمانان مسجد بنبری

۱۰ اسفند ۱۳۹۷

مراسم روز درهای باز در مسجد یورک انگلیس

۰۷ اسفند ۱۳۹۷

برگزاری روز درهای باز در مسجد لینکلن انگلیس

۰۳ اسفند ۱۳۹۷

مبارزه استعمار گران غربی با اسلام با شیوه اسلام هراسی

۰۳ اسفند ۱۳۹۷

تاسیس – دیدبان مساجد- طرحی برای رتبه بندی مراکز اسلامی و مساجد

۰۱ اسفند ۱۳۹۷

ازدواج براساس شریعت اسلامی در انگلیس به رسمیت شناخته می شود

۲۵ بهمن ۱۳۹۷

افزایش آگاهی غیرمسلمانان از اسلام و وضعیت مسلمانان با دوره مجازی اسلام در انگلیس

۲۳ بهمن ۱۳۹۷