پوستر گرافیکی حجاب ( از آثار قدیمی انجمن شهید ادواردو آنیلی)

29 فروردین 1399

مجموعه آثار گرافیک بیداری اسلامی تولید انجمن شهید ادواردو آنیلی سال 89-91

06 فروردین 1399
مراسم رونمایی

رو نمایی از اثر ویژه اربعین انجمن شهید ادواردو آنیلی

14 مهر 1398

مجموعه پوسترهای طراحی شده انجمن شهید ادواردو آنیلی در مورد شهید ادواردو آنیلی

15 تیر 1398

معرفی شبکه های اجتماعی فعال انجمن شهید ادواردو آنیلی در فضای مجازی

30 بهمن 1397

عکس نوشته های زبان اسپانیایی از احادیث تولید انجمن شهید ادواردو آنیلی

26 بهمن 1397

گزارش تصویری / فعالیتهای انجمن شهید ادواردو آنیلی در اربعین 2018

11 آبان 1397

طرحی برای حجاب کاری از اعضا انجمن شهید ادواردو آنیلی

02 مهر 1397

کلاس آموزش تدوین در انجمن شهید ادواردو آنیلی برگزار شد

28 مرداد 1397

مجموعه گفتگو های انجمن شهید ادواردو آنیلی با دوستان ادواردو

05 مرداد 1397