برچسب: رهيافته

نمایش به صورت

از همان نوجوانی دلم می خواست یک پیشوای دینی شوم و مردمم را هدایت کنم

29 مرداد 1398

چیزی که باعث جذب من به اسلام شد قسمت علمی اسلام بود

29 مرداد 1398

تازه مسلمان رومانیایی:شیفته کلمات و آهنگ زیبای قرآن شدم

29 مرداد 1398

تشرف به اسلام جوان آلمانی در مسجد امام اصفهان

28 مرداد 1398

با خواندن قرآن همه چیز برایم معنا پیدا کرده بود

28 مرداد 1398

اولین عضو مسلمان مجلس اعیان انگلیس

26 مرداد 1398

از تغییر اعتقادات خودم ترس و هراس فراوان داشتم

26 مرداد 1398

کشیش فیلیپنی که بعد از مسلمان شدن صدها نفر را مسلمان کرده است

23 مرداد 1398

در جستجوی امید و خوشبختی بالاخره اسلام را یافتم

22 مرداد 1398

اخلاق ورفتار همکار مسلمانم اولین جرقه برای جذب شدنم به اسلام بود

21 مرداد 1398