مجموعه فلش کارت «رهیافتگان»

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  این مجموعه قسمتی از سیر نمایشگاهی رهیافتگان کاری از انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی (مهدی)  می باشد که کل مجموعه سیر نمایشگاهی ۸۵ عدد می باشد که در این فلش کارت حدود ۴۰ کارت ارائه شده است این کار قسمت دوم از کسانی است که با اسلام آشنا شده اند ومسلمان شده اند

003

011

 

012

013

014

به اشتراک بگذارید :