مجموعه فلش کارت «اسلام زیباست»

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) 

این مجموعه قسمتی از سیر نمایشگاهی اسلام زیباست کاری از انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی (مهدی)  می باشد که کل مجموعه سیر نمایشگاهی ۶۵ عدد می باشد که در این فلش کارت حدود ۴۰ کارت ارائه شده است این کار قسمت اول از کسانی است که با اسلام آشنا شده اند ومسلمان شده اند

۰۹۱۳۶۰۰۴۷۱۴ روابط عمومی انجمن

001

015

 

016

017

018

به اشتراک بگذارید :