رمان ادواردو

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) 

اثر بهزاد دانشگر

برگزیده جشنواره اسلام ومسیحیت

تقدیر شده در جشنواره قلم زرین

بر اساس زندگیشهید ادواردو آنیلی(مهدی)

نشر آرما

چاپ  1394

09136004714 روابط عمومی انجمن

001

به اشتراک بگذارید :