رمان ادواردو

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) 

اثر بهزاد دانشگر

برگزیده جشنواره اسلام ومسیحیت

تقدیر شده در جشنواره قلم زرین

بر اساس زندگیشهید ادواردو آنیلی(مهدی)

نشر آرما

چاپ  ۱۳۹۴

۰۹۱۳۶۰۰۴۷۱۴ روابط عمومی انجمن

001

به اشتراک بگذارید :