مجموعه فلش کارت رهیافتگان

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  این مجموعه قسمتی از سیر نمایشگاهی رهیافتگان کاری از انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی (مهدی)

 می باشد که کل مجموعه سیر نمایشگاهی ۸۵ عدد می باشد

به اشتراک بگذارید :