مجموعه فلش کارت اسلام زیباست

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) 

این مجموعه قسمتی از سیر نمایشگاهی اسلام زیباست کاری از انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی (مهدی)  می باشد که کل مجموعه سیر نمایشگاهی ۶۵ عدد می باشد که در این فلش کارت حدود ۴۰ کارت ارائه شده است این کار قسمت اول از کسانی است که با اسلام آشنا شده اند ومسلمان شده اند

001-300x189

017-201x300

018-210x300

016-205x300

015-201x300

به اشتراک بگذارید :