رمان ادواردو

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) 

اثر بهزاد دانشگر

برگزیده جشنواره اسلام ومسیحیت

تقدیر شده در جشنواره قلم زرین

بر اساس زندگیشهید ادواردو آنیلی(مهدی)

نشر آرما

چاپ  1394

001-1-e1468392773346

به اشتراک بگذارید :