تاریخ انتشار :

معاونت پژوهش حوزه علمیه اصفهان

کتاب “نقدی بر جنبش کاشت کلیسا cpm در میسیولوژی” بزودی منتشر خواهد شد

نقد مسیحیت باید از سبک های قدیمی به سبک های جدید علمی تغییر استراتژی دهد. امروز نقد صرف الهیات انتزاعی در بحث نقد مسیحیت کافی نیست و باید به مدل های و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و روانی دقت کرد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )کتاب “نقدی بر جنبش کاشت کلیسا cpm در میسیولوژی” بزودی منتشر خواهد شد
سید جعفر هاتف الحسینی از کتاب جدید خود با نام جنبش کاشت کلیسا در میسیولوژی خبر داد. این کتاب در مراحل پایانی پژوهش است و بزودی منتشر خواهد شد.
این کتاب به استراتژی جنبش کاست کلیسا که در ایران کلیسای خانگی مشهور است می پردازد. سعی نویسنده بوده است تا مدل های تبشیری با نگاه علمی میسیولوژی از دیگاه جامعه شناسی و روانشناسی بررسی کند.

در این کتاب به مدل های تبشیری t4t,dmm, c2c, any3 و غیره… در قالب میسیولوژی پرداخته شده است. و در ادامه به ساختارهای اجتماعی مردمی جنبش مسیحی از لحاظ جامعه شناسی پرداخته می شود.

هاتف، نظر دارد: نقد مسیحیت باید از سبک های قدیمی به سبک های جدید علمی تغییر استراتژی دهد. امروز نقد صرف الهیات انتزاعی در بحث نقد مسیحیت کافی نیست و باید به مدل های و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و روانی دقت کرد.

وی در ادامه ابراز کرد: مدل های قدیمی تبشیر مسیحیت در زمان قاجار با رویکرد مناظره الهیاتی بوده است. امروزه مناظره نسبت به قبل کم رنگ تر شده و بیشتر به مباحث تقابل فرهنگی در تبشیر مسیحیت پرداخته می شود. بنابراین در زمینه نقد مسیحیت باید یک تغییر اساسی داد.

نویسنده کتاب نقدی بر جنبش کاشت کلیسا در میسیولوژی تصریح کرد: کلیسای خانگی به غیر ایران در چین و برخی کشورهای اسلامی در حال اجراست و اصول مشترک بسیاری دارد. یکی از ارکان مهم در جنبش های مردمی مسیحی طبق نظر دیوید گریسیون نظریه پرداز cpm فشار حکومت برای ارتقای سرمایه اجتماعی بین اعضای این جنبش است. بنابراین فشار حکومت بر کلیسای خانگی باعث افزایش قدرت ساختاری در بین گروه مسیحی خواهد شد. بنابراین بهترین راه آموزش و مدل سازی و توانمند کردن انجمن های مردمی اسلامی برای مقابله مردمی با کلیسای خانگی است.

هاتف ادامه داد: در این کتاب ابعاد مختلفی از cpm در میسیولوژی مورد بررسی قرار گرفته است. این کتاب به غیر از الهیات به مدل های جنبش کاشت کلیسا از نظر جامعه شناسی، روانشناسی، انسان شناسی مورد تحلیل قرار داده است.

کتاب “جنبش کاشت کلیسا cpm در میسیولوژی” توسط سید جعفر هاتف الحسینی نوشته شده و به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه اصفهان یزودی منتشر خواهد شد

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار