تاریخ انتشار :

سید جعفر هاتف الحسینی

کتاب “ناگفته های کاتولیک درمیسیولوژی” بزودی منتشر خواهد شد

کتاب به بیان انتقادات سام اشلورف به زمینه مند سازی در تبشیر کاتولیک می پردازد و در ادامه جوابیه کلیسای کاتولیک به سام اشلورف و الهیات ملکوت خداوند، پل زنی قرآنی و مدل های پست مدرن را به همراه نقد توضیح می دهد

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) سید جعفر هاتف الحسینی از کتاب جدید خود با نام ناگفته کاتولیک در میسیولوژی خبر داد. این پژوهشگر جوان با بیان اینکه این کتاب در مراحل آخر است و بزودی منتشر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این کتاب مجموعه مقالات میسیولوژی است که به بازخوانی رویکرد کاتولیک ها در جهان اسلام می پردازد. الهیات پست مدرن مسیحیت نگرشی جدید به تبشیر در بین مسلمانان دارد. این نگرش مبانی خاص انسان شناسی، تقابل فرهنگی و الهیات دارد.

هاتف الحسینی ادامه داد: در این کتاب به بحث زمینه مند سازی در جهان اسلام از مقالات میسیولوژی پرداخته می شود و در ادامه به نگرش های انسان شناسی و تاثیر آن بر الهیات پست مدرن مسیحیت می پردازد.

وی رویکرد جدید کاتولیک را به دلیل الهیات میسیون جدید کاتولیک در جهان اسلام می داند و معتقد است نگرش انسان شناسان باعث تغییر تاکتیک تبشیر در بین مسلمانان شده است. این کتاب به بیان انتقادات سام اشلورف به زمینه مند سازی در تبشیر کاتولیک می پردازد و در ادامه جوابیه کلیسای کاتولیک به سام اشلورف و الهیات ملکوت خداوند، پل زنی قرآنی و مدل های پست مدرن را به همراه نقد توضیح می دهد.
کتاب “ناگفته های کاتولیک در میسیولوژی” توسط سید جعفر هاتف الحسینی نوشته شده و به همت معاونت پژوهش حوزه علمیه اصفهان منتشر خواهد شد

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار