تاریخ انتشار :

خداشناسی

یگانگی خدا

اگر ما جهان ماده و جسم را محدود بدانیم یک پرسش برای ما مطرح می شود و آن اینکه: آیا جهان، مادی جسمانی «یک » است یا بیشتر؟ولی اگر جهان نامحدود باشد، دیگر فرض جهان جسمانی دیگر غیر این جهان نامعقول است،هر چه را که جهان دیگر فرض کنیم عین این جهان یا جزئی از این جهان است.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )   خداوند متعال مثل و مانند و شریک ندارد.اساسا محال است که خداوند مثل و مانند داشته باشد و در نتیجه به جای یک خدا، دو خدا یا بیشتر داشته باشیم، زیرا دو تا و سه تا و یا بیشتر بودن، از خواص مخصوص موجودات محدود نسبی است،درباره موجود نامحدود و مطلق، تعدد و کثرت معنی ندارد.

مثلا ما می توانیم یک فرزند داشته باشیم و هم می توانیم دو فرزند یا بیشتر داشته باشیم، زیرا فرزند و یا دوست، هر کدام یک موجود محدود است و موجود محدود می تواند در مرتبه خود مثل و مانندی داشته باشد و در نتیجه تعدد و کثرت بپذیرد،
اما موجود نامحدود، تعددپذیر نیست.مثال ذیل هر چند از یک نظر کافی نیست ولی برای توضیح مطلب مفید است.درباره ابعاد جهان مادی و محسوس، یعنی جهان اجسام که مشهود و ملموس ماست، دانشمندان دو گونه نظر داده اند:

برخی مدعی هستند که ابعاد جهان محدود است، یعنی این جهان محسوس به جایی می رسد که در آنجا دیگر تمام می شود،ولی برخی دیگر مدعی هستند که ابعاد جهان مادی، نامحدود است و از هیچ طرف پایان نمی پذیرد، جهان ماده، اول و آخر و وسط ندارد.اگر ما جهان ماده و جسم را محدود بدانیم یک پرسش برای ما مطرح می شود و آن اینکه: آیا جهان، مادی جسمانی «یک » است یا بیشتر؟ولی اگر جهان نامحدود باشد، دیگر فرض جهان جسمانی دیگر غیر این جهان نامعقول است،هر چه را که جهان دیگر فرض کنیم عین این جهان یا جزئی از این جهان است.

این مثال مربوط است به جهان اجسام و وجودهای جسمانی که محدود و مشروط و مخلوق آفریده شده اند و هیچ کدام واقعیتشان واقعیت مطلق و مستقل و قائم بالذات نیست.جهان مادی در عین اینکه از نظر ابعاد نامحدود است از نظر واقعیت محدود است، و چون بنا به فرض از نظر ابعاد نامحدود است دوم برایش فرض نمی شود.

خداوند متعال وجود نامحدود و واقعیت مطلق است و بر همه اشیاء احاطه دارد و هیچ مکان و زمانی از او خالی نیست و از رگ گردن ما به ما نزدیکتر است، پس محال است که مثل و مانندی داشته باشد، بلکه مثل و مانند برایش فرض هم نمی شود.

بعلاوه ما آثار عنایت و تدبیر و حکمت او را در همه موجودات می بینیم و در سراسر جهان یک اراده واحد و مشیت واحد و نظم واحد مشاهده می کنیم و این خود نشان می دهد که جهان ما «یک کانونی » است نه «دو کانونی » و «چند کانونی » .

گذشته از اینها اگر دو خدا و یا بیشتر می بود، الزاما دو اراده و دو مشیت و یا بیشتر دخالت داشت و همه آن مشیتها به نسبت واحد در کارها مؤثر می بود و هر موجودی که می بایست موجود شود باید در آن واحد دو موجود باشد تا بتواند به دو کانون منتسب باشد و باز هر یک از آن دو موجود نیز به نوبه خود دو موجود باشند و در نتیجه هیچ موجودی پدید نیاید و جهان نیست و نابود باشد.این است که قرآن کریم می گوید: لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا (۱).

اگر خدایان متعدد غیر از ذات احدیت وجود می داشت آسمان و زمین تباه شده بودند.

……………………………………………………..
۱٫انبیاء/۲۲٫

منبع : مجموعه آثار جلد دوم , مطهری ، مرتضی

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار