تاریخ انتشار :

شیخ محمدحسین کاشف الغطا

بیانیه تاریخی آیت الله کاشف الغطا در مورد فلسطین

آمریکا به #اسرائیل کمکهای نقدی می دهد و اسلحه فراوان در اختیار او می گذارد. اگر #اسلحه ای به کشورهای عربی بدهد، به این شرط است که با اسرائیل نجنگد. شگفتا! ما جز اسرائیل دشمنی نداریم.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) ‍ مرجع بزرگ شیعه “شیخ محمدحسین کاشف الغطا”در پی حمله رژیم صهیونیستی به فلسطین در بیانه ای موضع گیری تندی نسبت به سمیناری که در همان ایام امریکا، برای فریب کشورهای  مسلمان تدارک دیده شده بود، اتخاذ کرد.

او در پاسخ دعوتنامه، بسیار کوتاه نوشت : “نمی توانم شرکت کنم” و جوابیه ای برای روز سمینار تدارک دیدند:
“آهای! دوستداران  خاورمیانه! آیا جنایت هایی که شما در فلسطین کردید شما را رو سیاه نکرد؟ شما نهصد هزارعرب فلسطینی را بی خانمان نکردید؟!

آیا نرون (امپراتور روم) به اندازه شما جنایت کرد؟ شما  عرب را لگدمال می کنید. با یک دست بر سرش می کوبید و با دست دیگر او را نوازش می کنید. شما فلسطین را ذبح کردید به دست دولت های اسلامی تا  ذبح شرعی باشد!
مگر آمریکا  مسیحی نیست ؟! مگر تورات و انجیل از آدم کشی نهی نکرده است ؟! من دولت های  عرب را نصیحت می کنم که تسلیم دولت های استعماری نشوند.

آمریکا به  اسرائیل کمکهای نقدی می دهد و اسلحه فراوان در اختیار او می گذارد. اگر  اسلحه ای به کشورهای عربی بدهد، به این شرط است که با اسرائیل نجنگد. شگفتا! ما جز اسرائیل دشمنی نداریم.

ما این ذلت ها را چگونه فراموش کنیم و با شما کنار یک میز بنشینیم و درباره ارزشهای معنوی و نمونه های عالی اخلاقی به گفتگو بپردازیم ؟
پاسخ  کاشف_الغطا با نام ((المثل العلیا فی الاسلام ، لافی بحمدون )) در سمینار پخش شد. روزنامه های وقت  لبنان، نامه کاشف الغطا را چاپ کردند و مردم با اهداف پشت پرده کنگره آشنا شدند.

 

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار