دین شیخ محمد
نابغه تازه مسلمانی که ۱۱۰،۰۰۰ نفر را مسلمان کرده است

علیرغم ۱۱۰۰۰۰ فردی که توسط او به اسلام مشرف شده اند و رکوردی که او در این زمینه داشته احساس او این است که هنوز کارش به پایان نرسیده است. او می خواهد همه به اسلام روی آورند و مسلمان باشند و از تجربه او بهره ببرند. او می گوید تمام گروه های مسلمان برای من مانند برادر هستند.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما