تفسیر آیات 50و51 سوره برائت
بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت مسلمانان ویژگی منافقان است

رهبر انقلاب پیرامون تفسیر آیات الهی و نشانه های منافقان در جامعه اسلامی فرمودند: یکی از نشانه‌های منافق این است که در هرجای دنیا و هر زمانی از زمانها، خود را از آحاد مسلمانان و جامعه‌ی مسلمان جدا بداند.

به گزارش رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) رهبر انقلاب پیرامون تفسیر آیات الهی و  نشانه های منافقان در جامعه اسلامی فرمودند: یکی از نشانههای منافق این است که در هرجای دنیا و هر زمانی از زمانها، خود را از آحاد مسلمانان و جامعهی مسلمان جدا بداند و خود را شریک شادی و غم مسلمانان نداند، و نهتنها از پیشرفت آنان، خشنود نشود، بلکه ناراحت هم بشود، و اگر ناراحتی و مصیبتی برای برادران مسلمانش پیش آید، خشنود شود و از اینکه این مصیبت بر او پیش نیامده، خوشحال باشد.


چنانچه آحاد مسلمانان به‌‌گونهای باشند که اگر در مشرق، بلایی سرشان آوردند، در مغرب، مردم اصلاً نفهمند و دردِ گوشهی دیگر سرزمین مسلمان را احساس نکنند، این خود نشانهی ناپیوستگی و عدم حیات است و آن کسانی که رنج دیگران را احساس نمیکنند و نمیفهمند، عملاً و فکراً از بقیّهی مسلمانان کناره میگیرند.

چنین کسانی به مقتضای این آیه، جزء منافقان میباشند؛ چراکه نشانهی بیتفاوتی در هرکه پیدا شود، او منافق است. ازاینرو فرمودهاند: «من اَصبح و لمیهتمّ بأمور المسلمین فلیس بمسلم». مسلمانان باید به فکر باشند، گرفتاریهای دیگران را در نظر بگیرند و به فکر علاج جامعه باشند.

منبع: شبستان

به اشتراک بگذارید :

ads1 ads1

دیدگاه شما


ads ads ads ads