تاریخ انتشار :

مسلمانان یونان

بررسی وضعیت مسلمانان یونان

هر چند زمانی اکثریت جمعیت یونان را مسلمانان تشکیل می‌دادند اما امروز سیاست های در پیش گرفته شده توسط دولت یونان محدودیت های زیادی را برای این قشر به وجود آورده است

downloadبه گزارش رهیافتگان :  اسلام در یونان سابقه طولانی مدتی دارد و به قرن سوم هجری و زمانی که مسلمانان به فتح برخی جزایر یونان پرداختند، باز می گردد.

اسلام دوران درخشانی در یونان داشته است، تا جایی که در دوران حکومت عثمانیان تا زمان جنگ جهانی اول، اکثریت ساکنان یونان یعنی ۶۸ درصدشان مسلمان بوده اند.

اما در حال حاضر با توجه به فشارها و محدودیت هایی که مسلمانان یونان با آن روبرو هستند، به اقلیتی کوچک تبدیل شده اند.

آمار مسلمانان یونان
هر چند آمار دقیقی از شمار مسلمانان یونان وجود ندارد، ولی تخمین زده می شود که حدود ۲۵۰ هزار الی نیم میلیون مسلمان در این کشور زندگی می کنند. با این حال آمارهایی مبنی بر وجود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون مسلمان نیز در این کشور وجود دارد.

جمعیت مسلمان یونان در سه دسته طبقه بندی می شود:

۱- اقلیت مسلمانان شمال شرقی یونان:
این اقلیت بیشتر مسلمانان بومی یونان هستند.

۲- مهاجران مسلمان:
بیشتر خانواده های مسلمان مهاجر به یونان دارای ریشه های عربی هستند که از ۲۰ سال قبل یا بیشتر از آن به این کشور مهاجرت کرده اند.

کمتر پیش می آید که آن ها تابعیت یونانی کسب کرده باشند، زیرا اکثر این خانواده ها دارای تابعیت سرزمین مادری خود هستند و تنها اقامت خود را در یونان تمدید می کنند.

۳- یونانی های مسلمان شده

شیعیان در یونان
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ، ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﯾﻮﻧﺎن درﺣﺪود ﺷﺶ اﻟﯽ ھﻔﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد میشوند ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از۹۰ درﺻﺪ آﻧﺎن در ﺷﮫﺮ آﺗﻦ و ﺑﻘﯿﻪ در ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ اطﺮاف آﺗﻦ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﮫﺮھﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر و ﺑﻪ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ.

ﺷﯿﻌﯿﺎن دارای دو اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺰرگ رﺳﻤﯽ درﺷﮫﺮ آﺗﻦ هستند. اﻧﺠﻤﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻌﻔﺮی ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ” ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﯿﻌﯽ درﺷﮫﺮ آتن است.

وضعیت مسلمانان یونان
مسلمانان یونان با فشارها و تبعیض های زیادی از طرف دولت مواجهند. در واقع سیاست دولت یونان بر این است تا طوری با مسلمانان این کشور رفتار شود که نهایتا مجبور به ترک این کشور شوند.

اعمال مذهبی در یونان
� دولت یونان با وضع قوانینی مانند ممنوعیت ساخت بنای مسجد و ممنوعیت تدریس دروس اسلامی به کودکان مسلمان بیش از دو ساعت در هفته، آن ها را در تنگنا قرار داده است.

به طور کلی با وجودی که یونان در دوران حکومت اسلامی تعداد بسیار زیادی مسجد داشت ولی در حال حاضر تعداد کمی مسجد در این کشور وجود دارد که به دلیل قدمت و عدم تعمیر و نگهداری، روز به روز در حال کاهش هستند. به طوری که آﺗﻦ، ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ.

البته دولت یونان قصد دارد با اختصاص بودجه ای در حدود یک میلیون یورو، احداث مسجدی رسمی را در آتن آغاز کند، که با توجه به بحران اقتصادی در این کشور بسیاری معترض بوده و معتقدند این بودجه باید به منظور دیگری اختصاص داده شود.

همچنین مسلمانان از داشتن قبرستان اختصاصی محرومند. برای اکثر امامان جماعت، احکام قضایی زندان و نیز جریمه صادر شده است.

رئیس انجمن مسلمانان مقیم یونان پیرامون نگاه تبعیض آمیز به مسلمانان می گوید:� چندی پیش وقتی که درخیابان قدم می زدم تعدادی از راستگرایان تندرو مرا محاصره کردند و نزدیک بود با چوب پرچم یونان چشمان مرا کور کنند، من به آنان گفتم من برای این پرچم بیش از شما احترام قائل هستم زیرا شما با چوب این پرچم می خواهید چشمان مرا کور کنید و من معتقدم که این پرچم قداست خاصی دارد و نشان از تاریخ و تمدن چندین هزار ساله کشور یونان دارد.

شرایط اقتصادی و معیشتی مسلمانان یونان
فقر مهم ترین مشکل مسلمانان یونانی است. اغلب مسلمانان یونان به کشاورزی اشتغال دارند و محصول عمده آنها گندم، جو، انگور و زیتون است و به دامداری نیز می پردازند. اما به دلیل محدودیت ها، مسلمین در بخش بازرگانی و صنایع حضور ندارند.

قانون به مسلمانان اجازه نمی دهد که خانه هایی با بیش از یک طبقه بسازند یا مسجد بنا کنند یا از تکنولوژی جدید برای امور کشاورزی استفاده کنند، تا همواره در عقب ماندگی به سر برند. بخاطر همین محدودیت ها مسلمانان یونان در شرایط اقتصادی اسفناکی قرار دارند.

�احمد معاویه� رئیس انجمن مهاجران مقیم یونان در سخنانی با موضوع �نقش مهاجران درسازمان ها� با اشاره به اقدامات تبعیض نژادی برخی افراد تندرو بر علیه مهاجران گفت: کارگران مسلمانان از طرف کارفرماها مورد سوء استفاده قرار می گیرند و حتی برای حضور در مراسم مذهبی به آنان اجازه داده نمی شود.

وی افزود: من به عنوان رئیس انجمن مهاجران مقیم یونان اعلام می کنم بر اساس آماری که در دست داریم مسلمانان مهاجر از کشورهای اسلامی و آسیایی فقط ۱۲درصد کل مهاجران را تشکیل می دهند و بیش از ۸۰ درصد دیگر مهاجران از کشورهای اروپایی و همجوار با یونان هستند ولی حملات رسانه ها و افراد تندرو متوجه مسلمانان و دیگر شهروندان کشورهای آسیایی است.

رسانه ها و مسلمانان یونان
به گفته یکی از تازه مسلمانان یونانی، در این کشور وسایل ارتباط جمعی دیدگاه بی طرفی نسبت به قضایای مسلمین ندارند، بلکه هر جرم و جنایتی که از جانب مسلمانی مشاهده کنند، آن قدر بزرگ نمایی می شود تا مردم را نسبت به دین اسلام بدبین کنند.

برخی از عوامل بازدارنده اسلام در یونان
– تصویر غلط پدید آمده در مورد اسلام بر اثر تبلیغات و تضادهای تاریخی در یونان.

– عدم اطلاع عموم مردم از حقیقت اسلام که توسط کلیسای یونانی سازماندهی شده و منجر به جهل عمومی در مورد این دین مبین شده است.

– فقر مهاجران

– سیستم سیاسی و اقدامات اسلام ستیزانه دولت

سازمان های اسلامی در یونان
با توجه به محدودیت های مذکور سازمان های زیادی که بتواند منافع مسلمانان را نمایندگی کند در این کشور وجود ندارد.

�اتحادیه ی مسلمانان یونان� (MAG) از معدود سازمان هایی است که جامعه مسلمانان یونان را متحد کرده و تلاش های قابل توجهی را برای کار با دولت و رسانه ها جهت اصلاح جامعه مسلمانان انجام داده است.

روند فعلی اسلام گرایی در یونان

به طور کلی سیاست های در پیش گرفته شده در این کشور که با هدف حذف اقلیت مسلمان صورت می گیرد از گسترش اسلام در این سرزمین جلوگیری کرده است.

تقلیل تعداد مسلمانان از حدود ۶۸ درصد در زمان استقرار حکومت امپراتوری عثمانی و قبل از جنگ جهانی اول، به ۱.۳ درصد، نشان از میزان فشارهایی دارد که از سوی غرب به مسلمانان وارد شده است.

با وجود سیاست های اسلام ستیزانه در این کشور، کسانی که با حقیقت اسلام ناب آشنا شده اند، به سمت این دین آسمانی گرایش پیدا کرده اند، به طوری که به گفته رایزن فرهنگی ایران در آتن تا کنون شهروندان اروپایی و غیراروپایی قابل توجهی به دین اسلام و مذهب تشیع گرویده اند.

منبع: جبهه مستضعفین

* برخی منابع
– https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/۱۸۸۷/۱۷۴۴۵/ISIM_۶_The_New_Balkan_Islam.pdf?sequence=۱
– http://balkanstudies.ir/post-۲۲.aspx
– http://www.islahweb.org/content/۲۰۱۳/۲/۷۹۴۲
– http://www.mwfpress.com/vdci.zarct۱apzbc۲t.html
– http://www.euro-islam.info/country-profiles/greece/
– islamversuseurope.blogspot.com/۲۰۱۳/…/۳۰-muslims-shot-in-greece.htm…
– www.ict.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=alPPTZvJWYE%۳D&tabid…
– http://www.abna.ir/data.asp?lang=۱&id=۳۰۷۸۶۴
– http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۰۰۵۳۱۱۶۱۳۵۸
http://www.rc۲۱.org/conferences/amsterdam۲۰۱۱/edocs/Session%۲۰۱۴/RT۱۴-۱-Evergeti.pdf

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار