معرفی کتاب
ظرفیت های اندیشه سیاسی اسلام در تولید سرمایه اجتماعی

کتاب «ظرفیت های اندیشه سیاسی اسلام در تولید سرمایه اجتماعی» به قلم راضیه زارعی و از سوی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی منتشر شد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )کتاب «ظرفیت های اندیشه سیاسی اسلام در تولید سرمایه اجتماعی» به قلم راضیه زارعی و از سوی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی منتشر شد.

بر اساس این گزارش، در چکیده این کتاب آمده است:

حس همبستگی و اعتماد جمعی که در میان افراد جامعه به وجود می آید، از عناصر مهم رشد و توسعه هر جامعه ای است که با مفهوم «سرمایه اجتماعی» شناخته می شود.

وقوع انقلاب اسلامی در ایران و نهادینه شدن رویکرد دینی در مدیریت جامعه، زمینه تقویت و تعالی عناصر سرمایه اجتماعی گردید.

پژوهش حاضر با توجه به این رویکرد، به بررسی ظرفیت اندیشه سیاسی اسلامی در تولید و تقویت سرمایه اجتماعی در دوره جمهوری اسلامی می پردازد.

«چارچوب مفهومی و الگوی تحقیق»، «ظرفیت های اندیشه سیاسی اسلام برای تولید مبانی و عناصر سرمایه اجتماعی»، «ظرفیت های اندیشه سیاسی اسلام برای تولید و تقویت انواع، سطوح و ابعاد سرمایه اجتماعی»، «ظرفیت های اندیشه سیاسی اسلام برای تولید سرمایه اجتماعی در حوزه کارگزاران و نهادها در ایران معاصر» و «غایات و اهداف سرمایه اجتماعی در ایران» پنج فصل موجود در این کتاب می باشد.

منبع: حوزه نیوز

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما