تاریخ انتشار :

شایعات

آیا واقعا ابن سینا کلیت مذاهب را زیر سوال برده است؟

شبهه مهمل بودن آفرینش در کتاب شفا، از ابن سینا نیست، بلکه از پارمنیدس ‌(Parmenides) است! شبهه پارمنیدس درباره‌ نظام‌ آفرینش‌ فلاسفه‌ بزرگی‌ چون‌ ارسطو، ابن‌ سینا و ملاصدرا‌ را به پاسخ‌ واداشت. ابن سینا آن را نقل کرده تا پاسخ خود را به آن بدهد نه اینکه نظر اوست!

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)   

 متن شایعه

“ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺮﺩ! ﺍﺯ ﺍﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﮐﺘﺎﺏ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﻔﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺎ ﺩﻟﯿﻞ ﻭ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﻣﺬﻫﺒﯿﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻃﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺍﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺩﺭ ﮐﺘﺐ ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﮑﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺮﻧﻮﻉ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ! ﺍﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺍﮔﺮ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﺪﺍ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭﺍﺟﺐ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﻭﺍﺟﺒﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻭﺍﺟﺐ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﻭﺍﺟﺐ، ﮐﺎﺭ ﻭﺍﺟﺐ ﺗﺮﯼ ﻭ ﻭﺍﺟﺐ ﺗﺮﯼ ﻭ ﻭﺍﺟﺐ ﺗﺮﯼ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺭﺳﯿﻢ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻣﺮﯼ ﻣﻬﻤﻞ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﻢ ﺍﻣﺮﯼ ﻣﻬﻤﻞ ﺍﺳﺖ… « ﮐﺘﺎﺏ ﺷﻔﺎ » ﺍﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻭ ﮐﻔﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪ . ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﯼ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﻔﺎ ﺍﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺭﺍ ﻏﻔﻠﺖ ﺍﻭ ﺍﺯ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ. ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ: ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺯﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺵ ﺭﺍ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﺣﺎﻝ ﺁﻧﮑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺷﺮﻑ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺍﺳﺖ…. ﺍﻣﺎﻡ ﻓﺮﯾﺪﺍﻟﺪﯾﻦ ﺍﺑﻦ ﻏﯿﻼﻥ : ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻧﺒﯿﺎﯼ ﺍﻟﻬﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺭﺍ ﻣﻨﮑﺮ ﺷﻮﺩ ﻧﻪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺭﺍ… ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰﺍﻟﯽ : ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﭼﻮﻥ ﺍﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﺷﺶ ﺭﻭﺯ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ… ﺣﺴﻦ ﺍﻻﺭﺑﻠﯽ : ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﮐﺬﺍﺏ ﺍﺳﺖ. ﮐﺘﺎﺏ ﺷﻔﺎﯼ ﺍﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦش ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﭘﺸﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍﻧﺪ ….”

پاسخ شایعه

۱٫ ابن سینا زاده خانواده ای شیعه و خود نیز مسلمان و شیعه بود. او ادعای انحرافش از دین را با شعر معروف خود پاسخ داد!

۲٫ همواره برخی تلاش داشته و دارند تا او را بی دین و منحرف معرفی کنند، اما در کتاب «توفیق التطبیق فی اثبات ان الشیخ الرئیس من الإِمامیه الاثنی عشریه» نوشته علی بن فضل ‏الله جیلانی، با دلائل و شواهد گوناگون تشیع او اثبات شده است.

http://yon.ir/Mazhabsina

۳٫ ابن سینا نه تنها معجزات را رد نکرده بلکه با برتر دانستن نفس پیامبر نسبت به کمالات انسان، یکی از توانایی‌‌های نفس نبوی را تصرف در طبیعت عنوان می‌کند! او اولین فیلسوف اسلامی است که تفسیری فلسفی از معجزه ارائه داد و ‌کوشید تا نقایص تفسیرهای کلامی را جبران کند.

http://yon.ir/Mojeze1

۴٫ ابن سینا وحی را نیز رد نکرده بلکه با تاکید بر عظمت نفس پیامبر که مانع خطا می شود، تلاش کرده از نگاه فلسفی و عقلی خود به آن بپردازد. نگاهی که در دریافت وحی نقش اصلی را با نفس خطاناپذیر پیامبر می داند.

۵٫ این تحلیل ابن‌سینا از وحی صحیح نیست و با اِشکال عدم واقعیت خارجی برای گزاره‌های وحیانی مواجه می‌شود و برخلاف آموزه های دین که نفس نبی را مؤثر در وحی نمی‌دانند و تاکید دارند حتی الفاظ وحی هم از عالم غیب بر قلب نبی القا می‌شود، است.

http://yon.ir/Vahie

۶٫ شبهه مهمل بودن آفرینش در کتاب شفا، از ابن سینا نیست، بلکه از پارمنیدس ‌(Parmenides) است! شبهه پارمنیدس درباره‌ نظام‌ آفرینش‌ فلاسفه‌ بزرگی‌ چون‌ ارسطو، ابن‌ سینا و ملاصدرا‌ را به پاسخ‌ واداشت. ابن سینا آن را نقل کرده تا پاسخ خود را به آن بدهد نه اینکه نظر اوست!

۷٫ در رد این ادعای شبهه همین بس که ابن سینا در همین فصل (الهیات) کتاب شفا می گوید: “عجایب‌ و شگفتی‌های‌ نظام‌ خلقت‌ غیرقابل‌انکار است‌ و نمی‌توان‌ گفت‌ که اموری‌ اتفاقی‌ و بدون‌ تدبیر هستند.”

http://yon.ir/Afarinesh2

۸٫ مقام رفیع و جایگاه علمی ابن سینا بر کسی پوشیده نیست، اما فراموش نکنیم اساس شهرت و تخصص اصلی او در پزشکی و فلسفه است، نه علوم دینی.

http://yon.ir/Ebnesina1

۹٫ بجز سهروردی که از نگاه بزرگان شاگرد ابن سینا تلقی می شود، سایر کسانی که در متن نام برده شد از عالمان اهل سنت و اشعری هستند که نه فقط با ابن سینا، بلکه با بسیاری از باورها و بزرگان شیعه مشکل دارند! طرح نظرات ایشان در متن شیطنتی بیش نیست!

http://yon.ir/Sohrevardi

http://yon.ir/Takfirsina

۱۰٫ در کنار منتقدان، بزرگان زیادی نیز ابن سینا را ستوده و پاسخ منتقدان را داده اند. او از معتقدان و مبلغان یکتاپرستی و دین اسلام بود، نه منتقد آن! بنیاد، جایزه بین المللی و استفاده از آرای علمی او در کشور فعال است، اما خرافات نتیجه مطالب کذبی چون دروغهای نویسنده شبهه است!

http://yon.ir/Buali

منبع: سایت پاسخ به شایعات

دیگر شایعات مشهور را اینجا یینید

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار