برنامه چراغانی
گفتگو با خانم کوثر ( سیلویا کارمانینی ) رهیافته ایتالیایی

این برنامه با همکاری انجمن شهید ادواردو آنیلی(موسسه رهیافتگان) در شبکه سه تولید شده است

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما