برنامه چراغانی
گفتگو با خانم لنه متیه سن(سمیرا خادم) رهیافته دانمارکی

این برنامه با همکاری انجمن شهید ادواردو آنیلی(موسسه رهیافتگان) در شبکه سه تولید شده است

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما