به نقل از پروفسور بونو
ماجرای قهرمان فرانسوی المپیک جودو و توسل به امام حسین

جمال بوراس رهیافته فرانسوی است که قهرمان نامدار جودوی جهان محسوب میشود.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما