اصفهان
بخشی از کتیبه گنبدخانه جنوبی مسجد امام اصفهان که به واقعه مباهله اشاره دارد

متن کامل این کتیبه‌ها توسط مدرسه علمیه ناصریه تهیه و برای بازدیدکنندگان قابل استفاده می‌باشد.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما