مریم بلک ایگل تازه مسلمان امریکایی
از کارتن خوابی و فرار از خانه تا دانشگاه و پذیرش اسلام!

در اوج جوانی با کنارگذاشتن تعصباتش در سال 1984اسلام را به عنوانکامل کننده مسیحیت ویهودیت پذیرفت

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما