تاریخ انتشار :

گرافیک

سیرنمایشگاهی پیامبران در کتاب مقدس

مسیحیت در طول زمان دچار انحرافات بزرگی یشده یکی از این انجرافات تهمت های ناروایی است که به پیامبران الهی در مسیحیت زده شده است.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)  طراحی  از مهدی غفاریان مجموعه نمایشگاهی مسیحیت را اینجا دانلود کنید همچنین مجمو.عه نمایشگاهی تثلیث را اینجا دانلود کنید

 

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار