تاریخ انتشار :

انگلیس

راه اندازی کمپینی با نام «فریاد زنان علیه اسلام هراسی»

جمعی از زنان تحصیل کرده و محجبه در بریتانیا کمپینی با عنوان «فریاد زنان علیه اسلام هراسی» راه اندازی کرده و قصدشان مبارزه با ترس ارعاب و تبعیض علیه جامعه مسلمانان اروپا است.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) سازمان اسلامی زنان در انگلستان، کمپینی با نام «فریاد زنان علیه اسلام هراسی» راه اندازی کرد.

در شرایط کنونیِ جوامع غربی که زنان مسلمان با معضل اسلام هراسی و تبعیض روبرو هستند، یک نهاد ملی زنان مسلمان در بریتانیا به جنگ نفرت و پیش داوری رفته است.

دکتر سیما اقبال از پزشکان مسلمان در نشست کمپین گفت: برای من زمان آن رسیده که یک زن مسلمان بدون ترس و عقب نشینی و نگرانی از تبعیض باشم.

دکتر اقبال که با دیگر بانوان مسلمان این کمپین را راه اندازی کرده است، خاطرنشان کرد: واژه «مسلمانان ساخته شده توسط رسانه ها» پدیده ای را تعریف می کند. از مردمی که درباره مسلمانان براساس آنچه از رسانه ها دیده اند تصمیم گیری می کنند نه تجربه واقعی از شناخت مسلمانان. بیشتر مردم در غرب شناخت بسیار ناچیزی از مسلمانان داشته یا هیچ مسلمانی را نمی شناسند اما نظرات محکمی درباره آنان برساس اطلاعاتی که از رسانه ها به دست آورده اند. دارند.

وی افزود: برای زنان مسلمان این مسئله بسیار مشکل زا شده است زیرا مردم باور کرده اند که زنان مسلمان سرکوب شده است یا اینکه قابلیت تصمیم گیری برای خودشان ندارند! و این نتیجه اسلام هراسی و تبعیض نهادینه شده است.

خانم اقبال خاطرنشان کرد: زنانی که حجاب به سر می کنند و نام های اسلامی دارند از مشاغل محروم می شوند. اسلام هراسی نهادینه را می توان در دستگاه قضایی، آموزش و پرورش، مسکن و حتی حملات در خیابان ها و… مشاهده کرد.

آماندا موریس از فعالان این کمپین گفت: صداهای زیادی به نمایندگی از زنان مسلمان حرف می زنند اما بسیاری از این صداها به زنان مسلمان تعلق ندارند و باید تغییر کنند. ما می خواهیم این وضعیت را عوض کنیم. زنان مسلمان در هر وضعیتی با پیش داوری و کلیشه ها روبرو هستند که هویت آنان را زیر سئوال می برد.

منبع: حوزه نیوز

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار