زمانی که مسلمان و شیعه شدم شخصیت حضرت علی در من تاثیر بسیاری داشت

امام حسین با اینکه شخصیت بزرگ و باعظمتی هست اما احساس میکنم مانند برادری است که همیشه به من پناه داده است .شبیه یک برادر واقعی است و مرا تنها نمیگذارد. او حرف نمیزند اما باقلبش با من صحبت میکند، مرا قبول میکند و به من آرامش میدهد.