گرافیک
پوستر / مادرانه

این هم مقام معنوی ورکوع وسجود ومحراب #عبادت ودعا وصحیفه و تضرع و ذات ملکوتی و درخشندگی عنصر معنوی و هم‌پایه و هم وزن و هم سنگ امیرالمومنین وپیامبر بودن اوست. زن، این است. الگوی زنی که #اسلام می خواهد بسازد ، این است.

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) ✳️اسلام، #فاطمه آن عنصر برجسته وممتاز ملکوتی را به عنوان نمونه واسوه معرفی می کند. آن زندگی ظاهر وجهاد ومبارزه و #دانش وسخنوری و فداکاری و شوهرداری و مادری وهمسری و مهاجرت وحضور در همه میدان های سیاسی و نظامی و #انقلابی و برجستگی همه جانبه او که مردهای بزرگ را در مقابلش به خضوع وادار می کرد.

✳️این هم مقام معنوی ورکوع وسجود ومحراب #عبادت ودعا وصحیفه و تضرع و ذات ملکوتی و در خشندگی عنصر معنوی و هم‌پایه و هم وزن و هم سنگ امیرالمومنین وپیامبر بودن اوست. زن، این است. الگوی زنی که #اسلام می خواهد بسازد ، این است.

?انسان ۲۵۰ ساله بیانات مقام معظم رهبری

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما