تاریخ انتشار :

قرآن

ایاک نعبد وایاک نستعین

گفتی، زار زار بگریستی، پس گفتی: اگر این آیت از کتاب خدای نبودی و بدین امر نبودی، نخواندمی. یعنی می‏گویم (تو را می‏پرستم). و خود نفس می‏پرستم. و می‏گویم (از تو یاری می‏خواهم). و به در سلطان می‏روم و از هر کسی شکر و شکایت می‏نمایم. 

  به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )نقل است که مالک دینار از زاهدان و محدّثان قرون اوّل و دوّم قمری چون
إیّاکَ نَعْبُدُ وَ إیّاکَ نَسْتَعینُ (۱حمد/۵) [خداوندا] تنها تو را می‏پرستیم و تنها از تو یاری می‏خواهیم.
گفتی، زار زار بگریستی، پس گفتی: اگر این آیت از کتاب خدای نبودی و بدین امر نبودی، نخواندمی. یعنی می‏گویم (تو را می‏پرستم). و خود نفس می‏پرستم. و می‏گویم (از تو یاری می‏خواهم). و به در سلطان می‏روم و از هر کسی شکر و شکایت می‏نمایم.

/پاورقی۵ ر.ک: تذکرهالاولیاء/ ۱۱۲٫

حکایت: نقل است که در زمان بهلول، روزی شخصی تفسیری را که بر قرآن کریم نوشته بود نزد خلیفه می‏ برد بهلول در راه با او مصادف شد و پرسید: کجا می‏روی؟ گفت: تفسیری را که نوشته ‏ام نزد خلیفه می‏برم. بهلول گفت: مدّتی بود که می‏ خواستم تفسیر آیه إیّاکَ نَعْبُدُ وَ إیّاکَ نَسْتَعینُ (۱حمد/۵[ )خداوندا] تنها تو را می‏پرستیم و تنها از تو یاری می‏خواهیم.
را بدانم، بگو ببینم که در تفسیر این آیه چه نوشته ‏ای؟ آن شخص لختی اندیشید و از همانجا به سوی منزلش بازگشت، بهلول پرسید: کجا رفتی؟ گفت: همانجا که تو مرا فرستادی.

ر.ک:نشان از بی‏نشانها/۳۳۵/
(این قسمت شعر است: موسسه ام الکتاب)
(ایّک نعبد) بر زبان، دل در خیال این و آن = کفر است اگر گویی یکی، شرک است اگر گویی دو تا
تو را که از دگران است استعانت امر = زبان به کذب به (ایّاک نستعین) مگشای

تالیف یا گردآوری: محمد حسین محمدی

منبع:ام اکتاب

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار