یک خواننده (دی جی) بودم و بایوس تولید می کردم

قتی کسی به مسلمان می شود انگار دوباره متولد شده است. این یعنی همه چیز. من احساس آزادی می کنم