تاریخ انتشار :

‍ حکایت پندآموز

ماجرای شاه عباس و انسانیت دو عالم شیعه

در راه مشهد شاه عباس تصمیم گرفت دو بزرگ را امتحان کند!!

به گزارش سایت رهیافته (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)

در راه مشهد شاه عباس تصمیم گرفت دو بزرگ را امتحان کند!!

به شیخ بهایی که اسبش جلو میرفت گفت:
این میرداماد چقدر بی عرضه است اسبش دائم عقب می ماند.

شیخ بهائی گفت:
کوهی از علم و دانش برآن اسب سوار است، حیوان کشش اینهمه عظمت را ندارد.

ساعتی بعد عقب ماند، به میر داماد گفت: این شیخ بهائی رعایت نمیکند، دائم جلو می تازد.

میرداماد گفت: اسب او از اینکه آدم بزرگی چون شیخ بهائی بر پشتش سوار است سر از پا نمی شناسد و می خواهد از شوق بال در آورد.

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار