تاریخ انتشار :

این است مسلمانی

عکس / هر وقت وسیله دار شدی یکی مثل خودت رو سوار کن

متور سواری روی موتور خود سه عبارت را نوشته اول اینکه من مسیرم مستفیم هست اگه دوست داشتید میتوانید هم مسیر من شوید – دوم تصیه به ادامه این راه و سوم شماره تلفن خود را برای آنکه نکند پارک کردنش باعث مزاحمت کسی شود درج کرده است

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار