تاریخ انتشار :

روحانی مبلغ هندی

استعمار هم نتوانست حجاب را از زنان هندی بگیرد

برای ما شیعیان جهان، ایران بهشت‌است که می‌توانیم در مسیر مذهب خودمان حرکت کنیم و در کشور امنیت وجود دارد و دخترانمان با حجاب به مدارس و دانشگاه‌ها می‌روند، گفت:برخی بی‌حجابی‌ها در ایران را به خاطر خود‌کم‌بینی و اعتماد به‌نفس پایین می‌دانم.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )   استعمار هم نتوانست حجاب را از زنان هندی بگیرد روحانی مبلغ هندی با اشاره به اینکه ایران بهشت شیعیان جهان است، گفت:اعتماد به نفس پایین، دلیل بی‌حجابی برخی بانوان در ایران است.

حجت‌الاسلام مظهر‌علی رضوی با اشاره به اینکه متولد ۱۹۷۷ در «اوتار‌پرادش» هندوستان استو نیاکان وی از سادات نیشابور بودند که به هند مهاجرت‌کردندو دارای سطح ۴ حوزه معادل با دکتری را دارد، اظهار‌ کرد:هندوستان، کشوری با ۷۲ ملت است و حدود یک میلیارد و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت داردو ۵۴ ایالت این کشور به مانند یک کشور است.وی با بیان اینکه در کشور هندوستان ۱۷ زبان رسمی وجود‌ داردو ۲۰۰ سال مردم کشور هندوستان به زبان فارسی سخن گفتندو تغییر زبان فارسی به انگلیسی از اولین اقدام‌های استعماری انگلستان بود که ۱۵۰ سال بر کشور هندوستان حاکم ‌بود.

روحانی مبلغ هندی با اشاره به اینکه در حال حاضر برخی از کلمات و اصطلاحات فارسی در هندوستان مورد استفاده‌است، خاطر‌نشان‌کرد:استعمارگران با وجود لطمات مختلف به کشور هند، نتوانستند حجاب مسلمانان و غیر‌مسلمانان را تغییر‌دهندو مردم هند با ادیان مختلف بر پوشش و حجاب خود اهمیت و ارزش بالایی می‌دهند و در موضوع حجاب از استعمار تاثیر نگرفتند.

رضوی به انواع حجاب در هند اشاره کرد و با بیان اینکه زنان هندوستان، حیا دارندو پوشش «ساری» برای بانوان غیر‌مسلمان است که در فیلم‌های مختلف مشاهده می‌کنیم، اظهار‌کرد:در هندوستان، اجباری برای حجاب و پوشش وجود نداردولی با توجه به زندگی سایر اقوام و مذاهب، حجاب در نزد هندی‌ها با‌ارزش و معتبر‌ است و زنان و روحانیون در نزد مردم هند دارای ارزش و احترام هستند.وی که دارای همسر هندی و دو پسر و دو دختر است با اشاره به اینکه برای ما شیعیان جهان، ایران بهشت‌است که می‌توانیم در مسیر مذهب خودمان حرکت کنیم و در کشور امنیت وجود دارد و دخترانمان با حجاب به مدارس و دانشگاه‌ها می‌روند، گفت:برخی بی‌حجابی‌ها در ایران را به خاطر خود‌کم‌بینی و اعتماد به‌نفس پایین می‌دانم.

منبع: صراط عشق

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار