انتشار کتاب «تقرب به خداوند در اسلام و مسیحیت»

چاپ نخست کتاب «تقرب به خداوند در اسلام و مسیحیت» اثر«اسماعیل علی خانی» را انتشارات «بوستان کتاب» چاپ کرده است.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )   یکی از موضوعات مهم در ادیان توحیدی، بحث تقرّب به خدا و انجام دادن اعمال برای این هدف است. اما این که این نزدیکی چیست و به چه کسی مقرّب می گویند و شخص از چه مرحله ای وارد حریم قرب به خدا می شود، موضوعی است که باید به دقت بررسی و موشکافی شوداثر حاضر بحث تقرّب به خداوند را در اسلام و مسیحیت در شش فصل کاویده است:

فصل اول: تحلیل معنایی واژگان مرتبط با قرب.

فصل دوم: مبانی الهیاتی تقرب به خدا.
فصل سوم: حقیقت قرب به خدا.
فصل چهارم: شاخصه ها و ویژگی های قرب.

کتاب «تقرب به خداوند در اسلام و مسیحیت» اثر «اسماعیل علی خانی» را انتشارات بوستان کتاب چاپ کرده است.

منبع: شبستان

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: