تاریخ انتشار :

دانستنیها

معنی نامهای سوره های قرآن

اسامی سوره های قرآن به چه معنی است

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  بد نیست یک مسلمان مخصوصا بچه شیعه ترجمه ونام سوره های قرآن کریم را یادگرفته ودر خاطرش باشد:

۱- فاتحه ?

گشاینده

۲- بقره ?

گاو ماده

۳- آل عمران ?

خانواده حضرت عمران علیه السلام

۴- نساء ?

زنان

۵- مائده ?

سفره و خوان غذا

۶- انعام ?

احشام و چهار پایان

۷- اعراف ?

جائى است میان بهشت و جهنم

۸- انفال ?

منابع و ثروت هاى عمومى در طبیعت

۹- توبه ?

بازگشت

۱۰- یونس ?

نام یکى از پیامبران

۱۱- هود ?

نام یکى از پیامبران

۱۲- یوسف ?

نام یکى از پیامبران

۱۳- رعد ?

غرش آسمان و ابر

۱۴- ابراهیم ?

نام یکى از انبیاء

۱۵- حجر ?

نام سرزمین قوم ثمود

۱۶- نحل ?

زنبور عسل

۱۷- اسراء ?

حرکت شبانه

۱۸- کهف ?

غار

۱۹- مریم ?

مادر حضرت عیسى

۲۰- طه ?

رمزى است خطاب به پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم

۲۱- انبیاء ?

پیامبران

۲۲- حجّ ?

قصد و آهنگ و نام یکى از عبادات اسلامى که از فروع دین است

۲۳- مؤمنون ?

ایمان آوردگان

۲۴- نور ?

روشنایی و روشنی

۲۵- فرقان ?

جدا کننده

۲۶- شعراء ?

شاعران

۲۷- نمل ?

مورچه

۲۸- قصص ?

قصّه

۲۹- عنکبوت ?

نوعی حشره

۳۰- روم ?

نام کشورى است

۳۱- لقمان ?

نام مردی حکیم که اصلش حبشی بوده و در روزگار داود می زیسته است

۳۲- سجده ?

سجده کردن

۳۳- احزاب ?

حزب ها و گروه ها

۳۴- سبا ?

نام شهری که بلقیس دختر هدهاد در کشور یمن، پادشاه آن بود. او به عقد حضرت سلیمان علیه السلام در آمد

۳۵- فاطر ?

شکافنده، پدید آورنده

۳۶- یس ?

از حروف رمز قرآن و خطاب به پیامبر

۳۷- صافّات ?

به صفّ کشیده ها

۳۸- ص ?

از حروف مقطع رمز

۳۹- زمر ?

جمع زمره: گروه ها و دسته ها

۴۰- مؤمن  ? غافر

ایمان آورنده

۴۱- فصّلت ?

بخش بخش و فصل فصل شده

۴۲- شورى ?

مشورت و هم فکرى و نظر خواهى

۴۳- زخرف ?

زینت و زیور

۴۴- دُخان ?

دود

۴۵- جاثیه ?

به زانو افتاده

۴۶- احقاف ?

نام سرزمین قوم عاد در نزدیکى یمن

۴۷- محمّد ?

صلی الله عیله وسلم[نام پیامبر بزرگ اسلام

۴۸- فتح ?

پیروزى

۴۹- حجرات ?

حجره ها و اطاق ها

۵۰- ق ?

از حروف رمز اوائل سوره ها

۵۱- ذاریات ?

پراکنده کنندگان

۵۲- طور ?

نام کوهی که حضرت موسی برای مناجات با خدا به آنجا رفت

۵۳- نجم ?

ستاره

۵۴- قمر ?

ماه

۵۵- رحمن ?

بخشنده

۵۶- واقعه ?

پیش آمد، حادثه

۵۷ – حدید ?

آهن

۵۸- مجادله ?

گفت و گو و جَدَل

۵۹- حشر ?

بیرون آمدن، بر انگیخته شدن

۶۰- ممتحنه ?

زن امتحان شده

۶۱- صفّ ?

ردیف و صفّ

۶۲ – جمعه ?

یکی ازایام هفته

۶۳- منافقون ?

دو چهره ها

۶۴- تغابن ?

گول خوردگى و حسرت و خسران

۶۵- طلاق ?

رها ساختن و طلاق دادن زن

۶۶- تحریم ?

حرام و ممنوع ساختن

۶۷- ملک ?

فرمانروائى

۶۸- قلم ?

وسیله نوشتن

۶۹- حاقّه ?

آن چه سزاوار و مسلم و حقّ است

۷۰- معارج ?

نردبان ها، رتبه هاى بالا برنده

۷۱- نوح ?

از پیامبران بزرگ

۷۲- جن ?

موجودى نامرئى با ویژگیهائى عجیب

۷۳- مزمّل ?

گلیم به خود پیچیده

۷۴- مدثّر ?

جامه به خود پیچیده

۷۵- قیامت ?

برخاستن

۷۶- دهر ?انسان هل اتی

روزگار، دوران

۷۷- مرسلات ?

فرستاده شده ها

۷۸- نبا ?

خبر

۷۹- نازعات ?

آنها که از روى قوت مى کشند

۸۰- عبس ?

چهره در هم کشید

۸۱- تکویر ?

هم پیچیده شدن

۸۲- انفطار ?

شکافته شدن

۸۳- مطففین ?

کم فروشان

۸۴- انشقاق ?

دو شقه شدن و شکاف برداشتن

۸۵- بروج ?

برج ها

۸۶- طارق ?

ستاره ظاهر شونده

۸۷- اعلى ?

برتر

۸۸- غاشیه ?

فرا گیرنده

۸۹- فجر ?

سپیده دم

۹۰- بلد ?

شهر

۹۱- شمس ?

خورشید

۹۲- لیل ?

شب

۹۳- ضحى ?

نور و روشنائى

۹۴- انشراح ?

گشاده شدن، وسیع شدن

۹۵- تین ?

انجیر

۹۶- علق ?

خون بسته، زالو، کرم

۹۷- قدر ?

اندازه، سنجش، ارزش

۹۸- بیّنه ?

دلیل روشن و حجت آشکار

۹۹- زلزال ?

لرزش و زلزله

۱۰۰- العادیات ?

دوندگان

۱۰۱- قارعه ?

کوبنده

۱۰۲- تکاثر ?

افتخار به زیادى ثروت و عزّت

۱۰۳- عصر ?

زمان، بعد از ظهر، فشار و …

۱۰۴- همزه ?

عیب جو و طعنه زن

۱۰۵- فیل ?

نوعی حیوان

۱۰۶- ایلاف ?-قریش

الفت دادن

۱۰۷- ماعون ?

ظرف غذا

۱۰۸- کوثر ?

خیر فراوان

۱۰۹- کافرون ?

کافرها

۱۱۰- نصر ?

یارى

۱۱۱- تبّت ?

شکسته باد

۱۱۲- اخلاص ?

خالص کردن

۱۱۳- فلق ?

صبح

۱۱۴- ناس ?

مردم

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار