موسسه دین و معنویت آل یاسین
انتشار کتاب «مبانی سبک زندگی اسلامی»

کتاب «مبانی سبک زندگی اسلامی» نوشته محمدتقی فعالی با ارائه رویکرد اسلامی در سبک زندگی منتشر شده است.

  به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)  الگوهای سبک زندگی مدرن علی رغم فرصت‌ها و امکاناتی که در اختیار بشر قرار داده، بیماری‌ها و آسیب‌های متعددی را نیز به ارمغان آورده است. اسلام به عنوان آخرین و برترین دین الهی الگوها و مدل های متعادل و جامعی را در اختیار انسان قرار می دهد تا آدمی بتواند ضمن رهایی از تهدیدها و آسیب ها به سعادت دنیوی و اخروی دست یابد.

دین به گونه های مختلف می تواند در سبک زندگی انسان تأثیرگذار باشد؛ دین حاوی آگاهی ها، بینش ها و نگرش های اصلی است که در سبک دهی به زندگی انسان ها نقش آفرین اند. دین شناخت‌ها و نگرش‌های اصیلی را در ارتباط با خدا، جهان دیگر و انسان به آدمی می‌دهد تا از این طریق بتواند تصاویر روشن از جهان پیرامون و خویشتن داشته باشد.

اسلام و قرآن با ارائه بینش ها، آگاهی ها، ارزش ها، هنجارها، احساس ها و الگوهای اجتماعی توانسته است بیشترین تاثیر را بر نحوه زیستن انسان ها از خود نشان دهد. آخرین دین آسمانی برای تمام نیازهای درونی و بیرونی راهکار نشان داده و با عرضه الگوهای رفتاری متنوع انسان را به سرمنزل مقصود رهنمون شده است که در جامعه جهانی و نیز جامعه ایران در سه دهه اخیر رخ داده است، مهم ترین عامل،اهمیت یافتن مقوله سبک زندگی است.

کتاب «مبانی سبک زندگی اسلامی» با هدف تبیین اصلی ترین مسائل سبک زندگی و نیز ارائه رویکرد اسلامی در سبک زندگی پدید آمده است. کتاب مبانی سبک زندگی اسلامی در دو فصل تنظیم شده است: فصل اول این مسائل را مدنظر قرار داده است: چرا پدیده سبک زندگی مهم است؟ معناشناسی سبک زندگی، نظریه ها، تعریف ها و عوامل ظهور مفهوم سبک زندگی.در فصل دوم مسائلی با رویکرد دینی مشاهده می شود؛ روش شناسی عام، تعریف سبک زندگی اسلامی، مولفه ها، مفاهیم هم بسته، سبک زندگی اسلامی به مثابه دانشی مستقل، موضوع سبک زندگی اسلامی، گزاره های سبک زندگی اسلامی، غایت سبک زندگی اسلامی، ساختار مسائل سبک زندگی اسلامی، وظایف راهبردی سبک شناس، مطالعات میان رشته ای، فرآیند شکل گیری سبک زندگی اسلامی و نسبت سبک زندگی اسلامی با دانش فقه و اخلاق.

تحولاتی که در جامعه جهانی و نیز جامعه ایران در سه دهه اخیر رخ داده است، مهم ترین عامل اهمیت یافتن مقوله سبک زندگی است. سبک زندگی در معناشناسی لغوی به ما می گوید که در فرهنگ فارسی سابقه ای ندارد و اگر به صورت محدود به کار رفته است، بیشتر رویکرد ادبی و هنری دارد.

در ارتباط با سبک زندگی، نظریه ها و دیدگاه های متنوعی شکل گرفته است که مهم ترین آنها عبارتند از: دیدگاه وبلن، وبر، آدلر، گیدنز، سوبل، چنی و بوردیو. عواملی هم سبب پیدایش و توسعه سبک زندگی شده است. این عوامل را می توان در پدیده های مختلف دید. پدیده‌هایی نظیر مصرف و مصرف گرایی، شهرنشینی، کار و فراغت، فردیت و فردگرایی، اصالت یافتن بدن، تحول ارزشها، رسانه های جدید و سیال شدن طبقات.

در بخشی از این کتاب درباره روش شناسی سبک زندگی اسلامی آمده است: «سبک زندگی با نگاه اسلامی نسبت به سبک زندگی با نگرش غربی تمایزات فراوان دارد. مفهوم سبک زندگی با نگرش غرب به نوعی زندگی پرزرق و برق، لوکس، مدگرا و دنیوی نظر دارد. از منظر اسلام سبک زندگی ناظر به الگوهایی است که برگرفته از متن وحی و گفته های پیشوایان دین است. زندگی در نگاه اسلامی، تکاپویی است هماهنگ با سنن هستی و قوانین جهان. زندگی بر پایه قوانینی که خداوند در جهان آفریده است، انسان را به سرمنزل مقصود رهنمون می کند و به دغدغه‌های متعالی بشر پاسخی مثبت می دهد. بی شک اولین مساله در باب دانش سبک زندگی اسلامی، تبیین روش شناسی عام پژوهش در این زمینه است.»

سبک زندگی اسلامی به عنوان یک کلان پروژه متدولوژی عام دارد. اولین مساله در روش شناسی عام سبک زندگی از منظر اسلام التفات به مقام تعریف است. تعریف سبک زندگی اسلامی، مولفه ها و عناصر سازنده ای دارد که می توان آنها را این گونه از نظر گذراند؛ الگوهای رفتاری، هستی شناسی سبک، بینش‌ها، ارزش ها، تاثیر وضعیت جغرافیایی، رفتارهای درون زا، سبک زندگی پدیده ای تدریجی و سبک زندگی فردی و اجتماعی.سبک زندگی را می‌توان دانشی مستقل تلقی کرد و در این زمینه لازم است موضوع گزاره ها، غایت، روش، ساختار، وظایف و فرایند مورد بحث قرار گیرد.

کتاب «مبانی سبک زندگی اسلامی» نوشته محمدتقی فعالی در ۳۲۷ صفحه، توسط موسسه دین و معنویت آل یاسین در سال ۹۶ به بهای ۱۵ هزار تومان منتشر شده است.

منبع: مهر

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما