تاریخ انتشار :

آشنایی با علما

آیت الله سید محمد فشارکی (ره)

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) روایت پیشنهاد مرجعیت به آیت الله سید محمد فشارکی بی اعتنایی به مقام ریاست هنگامی که پس از ارتحال میرزای شیرازی اول، برای قبول و پذیرش مرجعیت به ایشان مراجعه می کنند او می گوید: « من شایسته مرجعیت نیستم. زیرا […]

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) روایت پیشنهاد مرجعیت به آیت الله سید محمد فشارکی

بی اعتنایی به مقام ریاست
هنگامی که پس از ارتحال میرزای شیرازی اول، برای قبول و پذیرش مرجعیت به ایشان مراجعه می کنند او می گوید:

« من شایسته مرجعیت نیستم. زیرا ریاست دینی و مرجعیت اسلامی به غیر از علم فقه امور دیگری لازم دارد از قبیل:
اطلاع از مسائل سیاسی و شناختن موضعگیریهای درست در هرکار و اگر من در این امر دخالت کنم به تباهی کشیده می شود. برای من غیر از تدریس کار دیگری جایز نیست.» و بدین گونه آن عالم وارسته مردم را به آیه الله میرزا محمد تقی شیرازی ارجاع داد .

خود ایشان می گویند:
دیدم در آن شب چیزی در من است که مرا خوشحال کرده و بعد فهمیدم که ماجرای مرجعیت است و شیطان در من نفوذ کرده. با خود گفتم: می دانم با تو چه کنم.

فردای آن شب می آیند و هر چه به ایشان اصرار می کنند بیا و نماز را بخوان قبول نمی کنند و از همینجا بود که ایشان حتی تا آخر عمر رساله هم ننوشتند و فقط شاگرد تربیت کردند.

حضرت آیه الله سید محمد فشارکی(ره)

تهیه و تنظیم _فهیمه قاسمی (انجمن شهید ادواردو انیلی)

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار