آشنایی با علما
شهید بهشتی

اینکه می بینید به آرامی جواب شما را می دهم تأثیراین برخورد علامه با من بود.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) وقت شهید بهشتی تصمیم گرفت بدون فریاد اشکال کند

تاثیر منش استاد بر شاگرد


یک روز شهید بهشتی در مدرسه فیضیه برای طلاب سخنرانی داشتند و به درخت توتی که در مدرسه هست اشاره ای کردند و گفتند این درخت توت شاهد فریادهای من در بحث بوده است . بعد گفتند ولی مسئله ای پیش آمد که ناچار شدم این مسیر را رها کنم.
بعد به قضیه ای اشاره کردند که در درس علامه طباطبایی شرکت کردم و در همان جلسه اول در مطالب ایشان به نظر من اشکالی داشت

که من صلاح ندیدم در همان جلسه اول اشکال کنم لذا صبر کردم درس تمام شد و وقتی خواستند به منزل بروند اشکالم را مطرح کردم خیلی با آرامش جواب می دادند بازبه جواب ایشان اشکال کردم و سراپا گوش شدند و به من جواب دادند باز به جواب ایشان اشکال کردم و باز به من جواب دادند و از این تاریخ بود که دیگر تصمیم گرفتم بدون فریاد اشکال کنم و اینکه می بینید به آرامی جواب شما را می دهم تأثیراین برخورد علامه با من بود.

 

تهیه و تنظیم -فهیمه قاسمی (انجمن شهید ادواردو انیلی)

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: