تاریخ انتشار :

سیره علما

نماز باران آیت الله العظمی سید محمد تقی خوانساری (ره)

پس از خواندن نماز، کسی از ایشان پرسیده بود که: آیا شما نمی ترسیدید که نماز بخوانید و باران نیاید؟!
فرموده بودند: نهایتش این بود که دماغ نفسم به خاک مالیده می شد!

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  نماز باران و هوای نفس داستانی از ایت الله العظمی سید محمد تقی خوانساری رحمهالله علیه
در زمان وی به جهت شدت گرما و کمبود آب در #قم، از ایشان خواستند که نماز باران بخوانند. ایشان با عده ای مؤمنین می روند و نماز می خوانند. عده ای از کفار و انگلیسی ها هم که در مسیر مردم را دیده بودند، پرسیده بودند که: اینها کجا می روند؟! گفته بودند: برای طلب باران از خداوند و نماز استسقاء می روند! آنها خنده تمسخر آمیزی کرده بودند.

از هنگامی که ایشان نماز را شروع کرده بودند، در وسط نماز، باران شدیدی گرفته بود که در میان مردم معروف است. پس از خواندن نماز، کسی از ایشان پرسیده بود که: آیا شما نمی ترسیدید که نماز بخوانید و باران نیاید؟!
فرموده بودند: نهایتش این بود که دماغ نفسم به خاک مالیده می شد!

آیت الله العظمی سید محمد تقی خوانساری(ره)

 

 

تهبه و تنظیم فهیمه قاسمی (انجمن شهید ادواردو انیلی)

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار