ویکتوریا نسر
ویکتوریا نسر رهیافته ای از انگلستان

بعدازدیدن فیلمی ازیک زن تازه مسلمان تصمیم می گیرد مسلمان شود

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )ویکتوریا نسرvicky nasr درخانواده ای تحصیل کرده اماغیرمذهبی ولی معتقدبه اصول اخلاقی متولد شده است درنوجوانی به کلیسا میرفته اما تثلیث برایش بی مفهوم وقابل درک نبوده به نقدمسیحیت میپردازدتااینکه دردانشگاه بادخترمسلمانی آشنا میشود که تاثیرات بسیارخوبی برروی اومی گذارد وبعدازدیدن فیلمی ازیک زن تازه مسلمان تصمیم می گیرد مسلمان شود

<

>

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما