علت همه ترسها
صوت / امام خمینی : مقدرات دست اوست

از خودتان شروع کنید

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) نصیحت جالب امام خمینی

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما