احکام
چرا شیعیان نمازهای یومیه رامتصل به هم میخوانند؟

یکی از مسائل اختلافی بین شیعه و اهل تسنن مسئله جمع نماز ظهر و عصر و نیز مغرب و عشا است.

به گزارش رهیافتگان به نقل از عقیق: در احکام اختلافی میان شیعه و سنی این است که  اهل سنت خواندن نماز عصر را قبل از رسیدن وقت خاص آن باطل می دانند در صورتی که  شیعیان جواز جمع دو نماز را دارند.

بر هر مسلمانی لازم است در شبانه روز پنج بار نماز بگزارد که اوقات شرعی آن ها در قرآن و سنت بیان شده است: از ظهر تا غروب، وقت نماز ظهر و عصر است. از مغرب تا نیمه شب شرعی، وقت نماز مغرب و عشاء و از طلوع فجر تا طلوع آفتاب نیز وقت نماز صبح است.(سوره اسراء، آیه78)

مراد از وقت مخصوص وقتی است که در آن فقط یک نماز  مشروعیت دارد و در مراد از وقت مشترک وقتی است که در آن دو نماز به ترتیب(ظهر و عصر) و (مغرب و عشاء) مشروعیت دارند. شیعیان معتقدند که هر یک از نماز های ظهر و عصر و مغرب و عشاء یک وقت خاص دارند و یک وقت مشترک. برای نمونه از ظهر تا غروب آفتاب وقت مشترک نمازهای ظهر و عصر است، جز این که به مقدار چهار رکعت از اول وقت، مخصوص نماز ظهر و به مقدار چهار رکعت از آخر وقت، مخصوص نماز عصر می باشد.

بنابراین، غیر از دو وقت اختصاصی مذکور، انسان می تواند هر دو نماز را در فاصله مزبور هر وقت خواست انجام دهد و از وقت فضیلت آن صرف نظر کند. هر چند بهتر آن است که آن دو را از هم جدا کند و هر یک را در وقت فضیلت خود انجام دهد.

همه ی مسلمانان در این مسئله اتفاق نظر دارند که پیامبر گرامی اسلام(ص) در مواردی میان دو نماز جمع فرمودند. ابن عباس می‌گوید : رسول خدا(ص)  در مدینه نماز، بدون هیچ هراسی از دشمن و بدون اینکه در حال سفر باشد نماز ظهر و عصر را با هم به جا آورد. سپس ابن عباس می گوید که این کار رسول خدا(ص) برای این بود که می خواستند امت او در زحمت نیافتد.

در واقع اگر کسی بتواند در پنج وقت نمازهای یومیه را بخواند مشکلی ندارد و شاید ثواب بیشتری هم ببرد؛ ولی خواندن در سه وقت نیز اشکالی ندارد.

امام باقر(ع) فرمودند: آن گاه که خورشید به وسط آسمان رسید، وقت خواندن نماز ظهر و عصر فرا می رسد و آن گاه که خورشید غروب کرد، هنگام اقامه ی نماز مغرب و عشاء خواهد بود.

به اشتراک بگذارید :