تاریخ انتشار :

ترسا کوربین،رهیافته امریکایی

ارتباط روزانه مسلمانان با خدا باعث جذب من به اسلام شد

من امروز با افتخار حجاب دارم شما می توانید آن را روسری بنامید

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان) ترسا کوربین رهیافته امریکایی :من امروز با افتخار حجاب دارم شما می توانید آن را روسری بنامید این روسری نه دستهای من را از پشت بسته ونه ابزاری است برای ستم ،نه از ورود اندیشه ها به مغزم جلوگیری می کند ونه از خروج آن از دهانم. بلکه برای آن است که به عنوان زنی شناخته شوم که باید به او به چشم احترام نگریست نه به چشم سوء استفاده

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار