قرآن کریم یک معجزه است
تفاوت های قرآن کریم با دیگر کتب آسمانی:

قرآن کریم روایتی مستقیم از کلام الهی است که رسول خدا، به عنوان رساننده این پیام حتی قل (بگو)های آن را نیز تغییر نداده است. این در حالی است که عهد جدید ویا اناجیل شامل چهار کتاب است که هر کدام روایتی

 

 

quran

به گزارش رهیافتگان به نقل از  وب قرانی: کتاب هاى آسمانى در مسائل اصولى با یک دیگر هماهنگى دارند چون همه از جانب خداوند عالم نازل شده و در پى تربیت و تکامل انسانها در روی زمین بوده اند، ولى در مسائل دیگر به مقتضاى تکامل تدریجى بشر، باهم تفاوت هایى دارند و هر آیین تازه، مرحلۀ بالاترى را مى پیماید و برنامه جامع ترى را برای ابنای بشر به ارمغان آورده است. برخی از دوستان قرآن کریم را به سائر کتب آسمانی چون تورات وانجیل وزبور مقایسه نموده گاهی تصرفات کوتا وکوچک در حوزۀ استعداد بشر را در متن آن روا میدارند.اگر گفته شود نه خیر حق دست زدن به کلیمات قرآن را نداردید با عصبانیت عکس العمل نشان میدهند که قرآن هم مانند سائر کتب یک کتاب آسمانی است ومیشود جهت توضیح وتفسیر با تغییر کلیمات ودر آوردن به شکل عکس وتصویر به ساده سازی آن پرداخت.چنانچه در مورد مجازات متصرفین کلیمات قرآن نیز عین عکس العمل واستدلال را تکرار میکنند. خواستم درین مورد توضیح ارائه نمایم تا تفاوت های قرآن شریف با سائر کتب بر جسته گردد وحق عدم تصرف به مفردات وکلیمات قرآن شرعا وعقلا مسجل گردد. در قدم اول باید عرض شود که بنده فتوی منع تصور را صادر نمیکنم، چون برای کسانیکه مطالعه عمیق درین راستا ندارند باید هم چنین سوال های مطرح باشد که بین کتاب های آسمانی چه تفاوت وجود دارد؟ در حالیکه همه از جانب خداوند است وبر کسانیکه این کتب نازل شده بنام رسول یاد میگردند. به جواب این تصور باید عرض نمود ذاتیکه همین کتب را نازل فرموده خصوصیت هر کتاب را نیز ارشاد فرموده است واگر همه کتاب ها یکسان میبود پس لزوم به نزول مجدد کتاب دیگر بر پیغمبر دیگر نبود واینکه بعد از حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کتاب دیگر نازل نشده دلیل آن این است که سلسله نبوت ورسالت در همین جا ختم و ایشان خاتم انبیا وقرآن آخرین وکاملترین کتاب منزل الهی است که به تفاوت های آن با سائر کتب سماوی ذیلا اشاره صورت میگیرد. در مورد تفاوتهاى قرآن با سایر کتب آسمانى باید دانست که قرآن داراى ویژگى هاى خاص ومنحصر به خود بوده که سائر کتب آسمانى فاقد آن ویژه گی هاست. ; از جمله این تفاوتها مى توان طور نمونه به موارد ذیل اشاره کرد:

1 . معجزه بودن قرآن : برخلاف کتب آسمانى دیگر قرآن کریم یک معجزه است معجزه در لفظ ومعنی معجزه در داشتن احکام وقوانیکه در هر عصر وزمان بیشتر می درخشد ومعجزه در قابلیت حفظ وثبت صدر ،معجزه در بلاغت وفصاحب وسلیس وروان بودن آیات با وزن ونظم بی نظیر .هر چند کتب دیگر نیز آسمانی اند، اما نسبت مؤقتی بودن إعجاز عدم تحریف در آنها وجود ندارد. قرآن این پیکر اکمل وجاویدان وحی الهی از لحاظ لفظ ومعنی دارائی إعجاز وویژه گی های است که کسى نمیتواند یک آیه مانند آیات آن بیاورد . کسانیکه عربی را نمیدانند این امر برای شان تعجب بر انگیز است واما کسانیکه به زبان عربی وارد ومسلط اند بدرستی درک مکینند که قرآن آن کلیمات والفاظ معمولی عربی نیست که عرب زبان ها بر آن تکلم میکنند، طوریکه عرب ها هم بخاطر فهم آن به تفسیر نیاز دارند..علاوه از آن قرآن قابلیت ثبت در سینه هارا دارد. امروز صد ها هزار تن از مسلمانان قرآن شریف را حفظ دارند، اگر خدای نا خواسته همه نسخ قرآن کریم سوختانده شود بازهم بدون تغییر در حافظه مشتاقانش ثبت است.در حالیکه هیچ یهود ی و مسیحی کتاب های مقدس شان را حفظ ندارند وحوادث روزگار بالای شان اثر میگذارد وهیچ ضمانت برایصیانت شان از تحریف وجود ندارد.

2 : قرآن سند کامل و مؤید همه ادیان است : در مورد ادیان وپیامبران گذشته ضمن آیات وسور مشخص اشاره وگاهی هم بحث تفصیلی شده و این کتاب همه ادیان را مطابق به نیاز همان زمان حق گفته چنانکه مسلمانان به تأسی از احکام قرآن مکلف به ایمان آوردن به همه انبیا وکتب آسمانی اند. مثلا در قرآن شریف اسامی پیامبران ادیان و کتب به تر تیب ذکر شده طوریکه هیچ مسلمان متعصب نمیتواند بگوید به تورات وانجیل ایمان ندارد بلکه تورات وانجیل جزء مؤمن بها مسلمانان است وقرآن ادیان سابق را ادیان باطل نگفته بلکه به وقت وزمانش ادیان قابل قبول وآسمانی توصیف نموده وبعد مطابق به شرائط برخی احکام شانرا منسوخ خوانده است، اما بر عکس آنچه در باره قرآن در تورات ویا انجیل ذکر شده بمرور زمان توسط مدعیان وحامیان این ادیان حذف شده است. کتاب کامل آن است که تاریخ ظهور وختم همه ادیان دران تسجیل بوده ووجود ادیان دیگر را انکار نکند . وقرآن شریف به قدسیت همه کتب آسمانی در زمان شان تأکید ورزیده وبرخی از احکام همان کتب در قرآن شریف نیز موجود وقابل اطاعت است. خداوند ج درقرآن فرموده تورات را نازل کردیم که مایه هدایت مردم بوده وبه همین تر تیب انجیل را نور ومایه هدایت مردم فرستادیم..} یعنی تورات وانجیل در همان زمان مایه هدایت بشریت بوده.

3- مصئونیت قرآن از تحریف :.قبلا تذکر رفت که این کتاب در سینه ها نقطه به نقطه بدون کمی وکاستی طور یکسان ثبت است. واین قرآن در زمان پیامبر بزرگوار اسلام توسط کاتبان وحی نوشته شده وعدۀ آنرا حفظ کردند ولى کتب آسمانى دیگر ، چنین ضمانتى را نداشته بلکه بعد از پیامبران به رشته تحریر در آمده و متأسفانه مورد تحریف قرار گرفته اند ; چنانکه آیه 46 سوره نساء و بقره آیات 75 و 159 بر این مطلب دلالت دارد . وما با مطالعه ومشاهده نسخ این کتب بوضوح در میابیم که نسخه های این کتب در کشور های مختلف ودر زمانه های مختلف با هم تفاوت دارند.ودر زمانه های خیلی بعد توسط پیروان شان نوشته شده اند. واضح تر عرض شود که برخی مفاهم ومعانی کتب آسمانی دیگر از طرف پیروان شان نوشته وصحیفه سازی شده در حالیکه قرآن شریف عبارت از لفظ ومعنی ویا کلیمات منزل با معانی پر بار خودش هست .هر کلیمه قرآن با حکمت بالغه معانی فراوان را تداعی میکند که در الفاظ بشر نمیگنجد.

4: جامع بودن قرآن . با توجه به تکامل بشر ، قرآن که آخرین کتاب آسمانى قانون کامل الهی بوده که تمام برنامه هاى مورد نیاز بشر را از جوانب گوناگونى اعم از اعتقادیات ، احکام قوانین و اخلاقیات ، داراست و تا انقراض نسل بشر پابرجا و متکفّل هدایت انسان است ; برخلاف سایر کتب آسمانى که اقتضاى دوام و ابدیت را نداشته و براى محدوده اى از زمان و با توجه به شرایط فکرى و اجتماعى مردم عصر خود ، فرود آمده و امرى مشخص داشته است و دارائی احکام وقوانین بسیار محدود اند . چنانچه پیروان کتب دیگر با ترانه سرائی وآمیختن مفاهم کتب با موسیقی تنها به جنبه های اخلاقی و عاطفی کتب متذکره اشاره نموده هیچ قانون مستمر وحیاتی مطابق زندگی ومقتصیات عصر فعلی ازانها استنباط نمیشود.

5_ نزول دو مرحله ای قرآن:اول نزول جمعی وبعد نزول تدریجی وتطبیقی قرآن: تفاوت دیگر قرآن شریف با کتب آسمانی دیگر نزول دو مرحلۀ آن است یعنی این کتاب از سوى خداوند متعال اول یک جا بر قلب پاک پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله وسلم)در ماه مبارک رمضان و شب قدر نازل شده است. وبعدا طور تدریجی برحسب شرایط و حوادث و نیازها طى 23 سال آیه آیه فرو فرستاده شده است،. ولى تورات و انجیل فقط یک نزول (دفعى) داشته است وبس. واحکام ومعارف آن مطابق به سطح دانش انسانهای آن زمان ساده بوده است.بناء محتوا ومعارف قرآنکریم با تورات وانجیل قابل مقایسه نیست .قرآن کتاب نظام زندگی وحاوی زمینه های گوناگون فکری ،إعتقادی مبتنی بر بینشهای بنیادی شامل نظام زندگی فردی واجتماعی،مادی ومعنوی، دنیاوی وأخروی بوده که با فطرت وسرشت انسانها هم آهنگ واز فرا گیری وتمامیت خاصی بر خوردار است.واساس تعالیم اسلام بر جهل ستیزی وعقل انگیزی، تقلید زدائی وتحقیق پروری، پندار سوزی ودانش سازی استوار است.

قرآن، از اختلاف و تناقض پیراسته است؛ در حالی که تورات و انجیل نه تنها، هیچ یک از این ویژگی ها را ندارند، بلکه محتوای آن دو آمیخته با خرافات و نسبتهای ناروا به پیامبران الهی است؛ به عنوان نمونه:

* تورات گوساله سازی و دعوت به بت پرستی را به هارون، وزیر و جانشین موسی(علیه السلام) نسبت می دهد؛ در حالی که شخصی از بنی اسرائیل به نام سامری اقدام به چنین کاری کرد، و قرآن، دامان این دو رهبر و پیامبر الهی (موسی و هارون) را هرگونه آلودگی به شرک و بت پرستی پاک می داند.

* قرآن، سلیمان را پیامبری بزرگ با علم سرشار و تقوای بسیار می داند که با داشتن حکومت عظیم، هرگز اسیر جاه و مقام نشد و…؛ ولی تورات، در زمینه های گوناگون بدترین نسبتها را به او می دهد که نقل آنها شرم آور است.

*انجیل به خداوند سبحان نسبت تجسم داده و می گوید: خدا به صورت انسان مجسم شده و… ولی قرآن می فرماید: «لیس کمثله شیء (شوری، 11) هیچ چیز همانند او نیست.

. قرآن کریم روایتی مستقیم از کلام الهی است که رسول خدا، به عنوان رساننده این پیام حتی قل (بگو)های آن را نیز تغییر نداده است. این در حالی است که عهد جدید ویا اناجیل شامل چهار کتاب است که هر کدام روایتی از سرگذشت عیسی علیه السلام از زبان یکی از حواریون او است و هیچ کدام از نظر شکلی نیز مدعی آن نیست که کلام خدای نازل شده بر عیسی علیه السلام است. این حقیقت در مورد عهد عتیق چهار کتاب یهود دشوارتر و پیچیده‌تر است. حتی از دیدگاه پیروان فعلی این دو آیین نیز عهد جدید مجددا نوشته شده است ونسخه منزل واصل شان جود ندارد. شواهد تاریخى و ادله دیگر نشان مى دهد که تورات و انجیل اصلى از بین رفته و فقط قسمت هایى از آن دو کتاب آسمانى را پیروان حضرت موسى و عیسى(علیهما السلام)مدت ها بعد از وفات آنها نوشته اند وقبلا عرض شد که إعجاز حفظ صدر درانها وجود ندارد که درسینه ها محفوظ باشد واز قلم کاری مغرضین در امان مانده باشد. اما در متن قرآن هیچ اختلافی میان مسلمانان نیست که این متن همان است که بر قلب محمد صلی الله علیه و آله نازل شده است.

در پایان لازم به یادآوری است تفاوت هایی که برای قرآن با تورات و انجیل بیان شد شامل حال زبور حضرت داود (نساء 163 و…) نیز می شود.

از مصادریکه استفاده شده:

علوم قرآن، محمدباقر سعیدی روشن، ص113-.126

تورات، سفر خروج، فصل .32

تفسیر نمونه، ج6، ص379-.381

انجیل یوحنا، باب اول، شماره2و .15

تفسیر نمونه، ج12، ص161؛ ج13، ص520

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما