تاریخ انتشار :

پاسخ به شبهات

آیا مشمول شفاعت شدن، پاداش و مزد بدون کار و زحمت نیست؟

همان گونه که در دنیا اگر کسى خوش حساب باشد و مبلغى پول نقد به بازار ببرد، به واسطه اعتبارى که دارد، مدّت و مبلغى را هم نسیه به او مى دهند، که در واقع آن نسیه و اعتبار، شعاع همان سابقه و نقدینگى اوست. در آخرت هم بهره بردن از شفاعت،

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )  روز قیامت شفاعت تنها شامل حال کسانى مى شود که با ایمان و عمل صالح خود توانسته اند سرمایه اى را ذخیره و اعتبارى را کسب نمایند. همان گونه که در دنیا اگر کسى خوش حساب باشد و مبلغى پول نقد به بازار ببرد، به واسطه اعتبارى که دارد، مدّت و مبلغى را هم نسیه به او مى دهند، که در واقع آن نسیه و اعتبار، شعاع همان سابقه و نقدینگى اوست. در آخرت هم بهره بردن از شفاعت، در حقیقت پرتوى از همان اعمال انجام داده اوست.

بنابراین در شفاعت باید افراد حرکت‌ها و اعمال صالحى داشته باشند تا مشمول شفاعت اولیاى خدا بشوند و این مزد بدون کار نیست. همان گونه که در کوهنوردى افراد قوى به کسانى کمک مى کنند که خود را به دامنه کوه رسانده باشند، نه آنان که پاى کوه لمیده و هیچ حرکتى نداشته اند.

منبع: کتاب معاد، محسن قرائتی

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار