مجموعه فلش کارت «اسلام زیباست

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) 

این مجموعه قسمتی از سیر نمایشگاهی اسلام زیباست کاری از انجمن اسلامی شهید ادواردو آنیلی (مهدی)  می باشد که کل مجموعه سیر نمایشگاهی 65 عدد می باشد

به اشتراک بگذارید :