آیت الله شاه آبادی
آیت اللهی که فرانسه میدانست

من چون زبان آلمانی بلد نیستم و اطلاعاتی در مورد آن ندارم، نمی توانم اجازه دهم ولی اگر به فرانسه یا فارسی یا عربی بخواهید چاپ کنید، مانعی ندارد. غرض این که ایشان به زبان فرانسه تسلط داشت.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )   آیت الله شیخ نصرالله شاه آبادی درباره تسلط پدرشان (استاد عرفان امام خمینی) به زبان فرانسه خاطره ای نقل کرده اند جالب توجه است:
مرحوم والد درباره حوزه و روحانیت نظریاتی داشتند که در آن زمان با مذاق روحانیت سازگار نبود. همانطور که عرفان وی با مذاق حوزه آن وقت سازش نداشت، مثلا ایشان عقیده داشت که یک حوزوی غیر از اینکه در فقه و اصول ـ که اساس اولیه است ـ باید مقام اجتهاد داشته باشد، باید به دنبال علم روز هم برود و نسبت به آن آگاهی پیدا کند تا وظیفه ای که بر دوش روحانی است را بتواند به نحو احسن انجام دهد. این درست نیست که روحانی زحمت بکشد و درس بخواند، اما اثرش فقط برای محدوده شهر یا کشور خودش باشد؛ بلکه باید طوری باشد که بتواند به خارج از کشور و مکان های دیگر نفوذ کند و سرمایه های زیادتری را جذب نماید. در غیر این صورت این دانش ثمری ندارد یا تأثیر آن محدود و ناچیز خوهد بود.


از این رو زمانی که ایشان در اصفهان بودند، زبان فرانسه را به خوبی یاد گرفتند. آن زمان زبان فرانسه رایج ترین زبان بود و حتی در دبیرستان ها هم صحبت از زبان فرانسه بود و اصلا کسی با زبان انگلیسی کاری نداشت.
به خاطر دارم یکی از شاگردان ایشان به نام مرحوم آقای مصطفی ایروانی پدر خانم مرحوم حاج شیخ مهدی حائری تهرانی که معمم هم نبود، دروس ایشان را نوشته و به زبان آلمانی ترجمه کرده بود. نزد ایشان آمد که اجازه چاپ بگیرد، ولی مرحوم والد اجازه ندادند و فرمودند: این مطالب در باب اصول عقائد و بسیار دقیق است و اگر یک واو کم و زیاد شود، عکس مطلب را نتیجه می دهد. من چون زبان آلمانی بلد نیستم و اطلاعاتی در مورد آن ندارم، نمی توانم اجازه دهم ولی اگر به فرانسه یا فارسی یا عربی بخواهید چاپ کنید، مانعی ندارد. غرض این که ایشان به زبان فرانسه تسلط داشت.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: