نگاهی به کتاب 180 پرسش و پاسخ ایت الله مکارم شیرازی (خداوند سمیع و بصیر، جمال و جلال خداوند،محبت خدا نسبت به بنده)

او چنان احاطه و آگاهى به اصوات و مناظر دارد و چنان همه این امور نزد او حاضرند که از هر گونه شنوایى و بینایى برتر و بالاتر است

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) آیت الله مکارم در کتاب ۱۸۰ پرسش و پاسخ با طرح سئوالات اعتقادی بصورت ساده و کاربردی پاسخ می دهد

بخش۶

منظور از سمیع و بصیربودن پروردگار چیست؟
محققان براین عقیده اندکه سمیع و بصیر بودن خداوند، چیزى جز علم و آگاهى او نسبت به اصوات و مبصرات یعنى موجودات نیست. این الفاظ هنگامى که در مورد خداوند بکار مى روند از مفاهیم جسمانى و آلات و ادوات، مجرد مى شوند چرا که ذات پاک او ما فوق جسم و جسمانیات است.
او چنان احاطه و آگاهى به اصوات و مناظر دارد و چنان همه این امور نزد او حاضرند که از هر گونه شنوایى و بینایى برتر و بالاتر است ولذا خداوند در دعاها اسمع السامعین از همه شنوندگان شنونده تر و ابصرالناظرین از همه بینندگان بصیرتر توصیف شده است. سمیع و بصیر بودن خداوند چیزى جز عالم بودن او به اصوات و منظره ها نمى تواند باشد.

منظور از صفات جمال و جلال چیست؟
معمولا صفات خداوند را به دو بخش تقسیم مى کنند صفات ذات و صفات فعل، صفات ذات را به دو بخش تقسبم مى کنند صفات جمال و صفات جلال
منظور از صفات جمال صفاتى است که براى خداوند ثابت است، مانند علم، قدرت، ازلیت و ابدیت ولذا آن را صفات ثبوتیه مى نامند. و منظور از صفات جلال صفاتى است که از خدا نفى مى شود مانند جهل، عجز و جسمانیت و مانند آن و لذا آن را صفات سلبیه مى نامند و این هر دو صفات ذات است و قطع نظر از افعال او قابل درک است.
منظور از صفات فعل، صفاتى است که به افعال خداوند بستگى دارد یعنى قبل از انکه فعل از او صادر شود آن وصف بر او اطلاق نمى گردد مانند خالق، رازق، محیى، ممیت.
صفات ذات و صفات فعل او نامتناهى است زیرا نه کمالاتش پایانى دارد و نه افعال و مصنوعاتش، اوصاف پنجگانه زیر ریشه اصلى همه اسماء و صفات مقدس او را تشکیل مى دهد و بقیه فروع این اصل پربارند.
وحدانیت، علم، قدرت، ازلیت و ابدیت.

مفهوم محبت در مورد خداوند یعنى چه؟
در سوره بروج آیه ۱۴ آمده ” و هو الغفور الودود” ( و او آمرزنده و دوستدار بندگان است ) مفهوم محبت در خدا و انسانها متفاوت است، محبت در انسان یکنوع توجه قلبى و جاذبه روحى است در حالیکه خداوند نه قلب دارد و نه روح، محبت در مورد او به معنى انجام کارهایى است که مایه خیر و سعادت بندگانش است و نشانه لطف و عنایت اوست و به معنى آثار خارجى آن است، در بسیارى از اوصاف و افعال الهى عین این مطلب وجود دارد.

 

بخش های دیگر از همین کتاب را بخوانید؛

بخش۱: (انگیزه و نیاز انسان برای خداجویی) 

بخش۲: (چرا ذات پروردگاررانمى توان درک کرد؟)

بخش۳: (آیا آفریدگار هم آفریدگاری دارد؟) 

بخش۴: (چگونه دین فطری است؟) 

بخش۵: (ناممکن بودن تعدد خدایان، معنی لقاء الله، وجه الله،ثارالله، یدالله چیست؟) 

 

تنظیم و پیاده سازی خدیجه سادات علوی– گروه تحقیقات سایت رهیافته (وابسته به انجمن شهید ادواردو آنیلی)

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: